NATJEČAJ

KLASA:112-01/19-01-01
URBROJ:251-270-01-19-05

Sukladno članku 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (”Narodne novine” br. 61/2018) Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava raspisuje

NATJEČAJ

za prijem radnika u radni odnos, za radno mjesto:

1.Odgajatelj-edukacijski rehabilitator , stručni radnik I. vrste zvanja – 1 izvršitelj.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:
završen diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti ili završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije, položen stručni ispit.

– hrvatsko državljanstvo

  1. Nastavnik predmetne nastave (matematika), stručni radnik I. vrste zvanja – 0,5 izvršitelja.

Radni odnos zasniva se u polovici punog radnog vremena na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:
– profesor matematike ili diplomirani inženjer matematike, te ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

– hrvatsko državljanstvo

  1. Medicinska sestra, stručni radnik III. vrste zvanja – 1 izvršitelj.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:
– Srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/ tehničara, položen stručni ispit, posjedovanje važeće licence za samostalan rad

– hrvatsko državljanstvo

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis, domovnicu, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe, diplome), dokaz o stažu od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenima u matičnu evidenciju, uvjerenje o nekažnjavanju i nepokretanju kaznenog postupka ( ne starije od 6 mjeseci), te uvjerenje o položenome stručnom ispitu, licencu ako je uvjet za radno mjesto.

Traženi dokumenti se dostavljaju u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani razgovor. Kandidati će o mjestu i vremenu razgovora biti obaviješteni naknadno.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web-stranici ustanove. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama, a zamolbe se dostavljaju na adresu: Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb, s naznakom »Za natječaj«.

 

Ravnateljica Centra
mr.sc. Liliana Kalčić Galeković

Podijelite ovu vijest

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email